ОДЛУКА за утврдување на висината на пазарна вредност во ,,опфат,, и ,,надвор од опфат,, на територијата на Општина Сопиште

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Актуелно - Новости

Monday, 07 December 2015 10:17

ОДЛУКА

Read more: ОДЛУКА за утврдување на висината на пазарна вредност во ,,опфат,, и ,,надвор од опфат,, на територијата на Општина Сопиште

 

ОПШТИНА СОПИШТЕ ОБЈАВА број 1/2015 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Сопиште

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Актуелно - Новости

Monday, 16 November 2015 00:00

ОПШТИНА СОПИШТЕ

ОБЈАВА број 1/2015

(Кликнете на линкот за преземање)

   

С О О П Ш Т Е Н И Е

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Актуелно - Новости

Friday, 06 November 2015 08:27

Заради доследно спроведување на постапката за донесување на dokument АРХИТЕКТОНСКО - УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА ДЕЛ ОД КП 994, КО СОПИШТЕ (ГП 6.1) СОГЛАСНО УПС СОПИШТЕ - РАЗРАБОТКА НА БЛОК 1, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2022 (ОДЛУКА БР. 07-3968/1 ОД 09.11.2012). Согласно член 24 од законот за просторно и урбанистичко планирање, Општина Сопиште го објавува следново

Анкетен лист (за преземање кликнете на линкот)

 

 

Read more: С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Студија за оцена на влијанието на животната средина на проектот Национален гасоводен систем на РМ, делница Скопје-Гостивар-Кичево

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Актуелно - Новости

Monday, 26 October 2015 00:00

Студија за оцена на влијанието на животната средина на проектот Национален гасоводен систем на РМ, делница Скопје-Гостивар-Кичево

(кликни на линкот за преземање)

   

ЈКП Сопиште годишни програми и извештај за работа на ЈКП Сопиште

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Актуелно - Новости

Friday, 04 September 2015 16:05

ЈКП Сопиште годишнa програма 2014

ЈКП Сопиште годишнa програма 2015

Извештај за работа на ЈКП Сопиште 2013

Извештај за работа на ЈКП Сопиште 2014

 

Будџет и завршни сметки на Општина Сопиште

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Актуелно - Новости

Friday, 04 September 2015 15:55

Будџет на Општина Сопиште 2015

Будџет на Општина Сопиште 2014

Завршна Сметка на Општина Сопиште 2013

Завршна Сметка на Општина Сопиште 2014

 

   

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Актуелно - Новости

Monday, 01 June 2015 00:00

Врз основа на член 3 Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти како и планови и програми од областа на животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/07 и 45/11) Градоначалникот на општина Сопиште го издава следното

 

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

Се известуваат граѓаните и правните лица на општина Сопиште дека се организира  консултација со јавноста по:

 

Read more: ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Асфалтирана ул. 7 и крак од ул. 2 Ракотинци.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Актуелно - Новости

Friday, 19 June 2015 06:41

 Асфалтирана ул. 7 и крак од ул. 2 Ракотинци.

 

Read more: Асфалтирана ул. 7 и крак од ул. 2 Ракотинци.

   

Увид во градежните работи на локалниот пат кој ги спојува селата Долно и Горно Соње

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Актуелно - Новости

Wednesday, 17 June 2015 12:52

Увид во градежните работи  на локалниот пат кој ги спојува с.Долно Соње и с. Горно Соње извршија директорот на јавното претпријатие за државни патишта Александар Стојанов и градоначалникот на општина Сопиште, Стевче Трпковски.

Read more: Увид во градежните работи на локалниот пат кој ги спојува селата Долно и Горно Соње

 

Камен темелник камбанарија Св. Спас Долно Соње.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Актуелно - Новости

Wednesday, 17 June 2015 09:28

 Камен темелник камбанарија Св. Спас Долно Соње.

Read more: Камен темелник камбанарија Св. Спас Долно Соње.

   

Колаж од денот на Општина Сопиште 2015

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Актуелно - Новости

Wednesday, 17 June 2015 08:58

Одбележан денот на Општина Сопиште .

Read more: Колаж од денот на Општина Сопиште 2015

 

Свечена седница по повод денот на Општина Сопиште

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Актуелно - Новости

Wednesday, 17 June 2015 08:44

Одржана Свечена седница по повод денот на Општината .

 

Read more: Свечена седница по повод денот на Општина Сопиште

   

More Articles...